ยินดีต้อนรับเข้าสู่  ระบบข้อมูลสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคสารภี
    บริการข้อมูลสารสนเทศ ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ แบบฟอร์มต่างๆ ข้อมูลต่างๆ
สำหรับนักเรียน นักศึกษา ครู อาจารย์ ผู้บริหาร ผู้ปกครอง และบุคคลทั่วไป

 
Select Language : Thai   English   Japanese   Indonesian   Chinese   Korean 
 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 [ 13/09/2560 ]การนำเสนอผลงานวิจัย ในงานประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัย ระดับชาติ  [  637 ครั้ง ]
 
   วิทยาลัยเทคนิคสารภี คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 (ระดับดีมาก) ของการนำเสนอผลงานวิจัย ในงานประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัย ระดับชาติ “CSNP Journal : การวิจัยด้านอาชีวะและเทคนิคศึกษาพัฒนานวัตกรรมเพื่อชุมชนและท้องถิ่น” และ“เทคนิคสุราษฎร์ธานีวิจัย ครั้งที่ 7 : วิจัยสู่การพัฒนาองค์กรและท้องถิ่น” ระหว่างวันที่ 24-25 สิงหาคม 2560 ณ โรงแรมนิภาการ์เด้น อ.เมืองสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี นำทีมโดย นางสาวกัลยารัตน์ สุริยะธรรม รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสารภี นายศุภเกียรติ สุภสินธุ์ หัวหน้างานวิจัยฯ และคณะทีมงานวิจัยฯ จากผลงาน การออกแบบและสร้างเตาเผาถ่านประสิทธิภาพสูงที่ลดมลพิษทางอากาศ และอื่นๆ
       

 [ 12/07/2560 ]กีฬาอาชีวะเกมส์ ภาคเหนือ ครั้งที่ ๑๒  [  682 ครั้ง ]
 
   

วิทยาลัยเทคนิคสารภี ได้ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาอาชีวเกมส์ภาคเหนือ ครั้งที่ ๑๒ "เขลางค์นครเกมส์" จังหวัดลำปาง ระหว่างวันที่ ๑ - ๗ กรกฏาคม ๒๕๖๐ ที่ผ่านมา โดยผลการแข่งขัน กีฬาหมากล้อม นายชยพล เลาย่าง กับ นายพัชรวิชญ ์แซ่โซ ได้เหรียญทอง. ทีมผสม  นายยะวะโป๊ะ. จูแจสึ กับนายทองดี  สายชลรำไพ. ได้เหรียญเงิน คู่ชาย กีฬามวย นายชรัช มวยสากลรุ่นน้ำหนักไม่เกิน 69 กก. รอรับเหรียญทองแดง นายภูวดล  มวยสากล รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 46 กก. ได้เหรียญทองแดง


       

 [ 7/07/2560 ]คว้า 2 รางวัล จากการประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมสายอาชีวศึกษา ประจำปี 2560 ภาคเหนือ  [  584 ครั้ง ]
 
   

วิทยาลัยเทคนิคสารภี คว้า 2 รางวัล จากการประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมสายอาชีวศึกษา ประจำปี 2560 ภาคเหนือ จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) รายการที่ 1 ได้รับรางระดับดีมาก จากผลงานเครื่องวัดปริมาณคาร์บอนและแอลกอฮอล์ภายในรถยนต์ พร้อมโล่และเกียรติบัตรเงินรางวัลจำนวน 7,000 บาท รายการที่ 2 รางวัลขวัญใจกรรมการ จากผลงานเครื่องแกะเนื้อมะขามสุก ได้รับเกียรติบัตรและเงินรางวัลจำนวน 5,000 บาท โดยนายเพิ่มศักดิ์ บัวส่อง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสารภี มาเยี่ยมชมบูธและให้กำลังใจคณะครูนักเรียนนักศึกษา ระหว่างวันที่ 5-6 กรกฎาคม 2560 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก การจัดกิจกรรมฯ ในครั้งนี้ เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพขีดความสามารถด้านการวิจัยและพัฒนาการประดิษฐ์คิดค้นของกลุ่มอาจารย์และนักศึกษาในสถาบันอาชีวศึกษา ได้พัฒนาความรู้ ความสามารถ และความคิดสร้างสรรค์ด้านการวิจัยและการประดิษฐ์คิดค้นอย่างต่อเนื่อง มีแบบแผนและเป็นรูปธรรมเพื่อก้าวสู่การเป็นนักวิจัยและนักประดิษฐ์ที่มีคุณภาพ และสามารถเผยแพร่สู่สาธารณชนให้กว้างขวางยิ่งขึ้น


       

 [ 21/11/2559 ]ได้รับรางวัลชนะเลิศและรองชนะเลิศ จากโครงการ Go Further Innovation Scholarship 2016  [  1023 ครั้ง ]
 
   

งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ วิทยาลัยเทคนิคสารภี ได้ส่งผลงานสิ่งประดิษฐ์จำนวน ๒ ชิ้น ประกอบด้วย ๑.เครื่องแจ้งเตือนปริมาณคาร์บอนมอนอกไซด์และแอลกอฮอล์ในรถยนต์ ๒.ระบบปลอดภัยก่อนสตาร์ท เข้าร่วมในโครงการประกวดสิ่งประดิษฐ์ชิงทุนการศึกษา Go Further Innovation Scholarship 2016 ในหัวข้อ "เพื่อทุกชีวิตปลอดภัยบนท้องถนน" โดย ฟอร์ด ประเทศไทย ผลการแข่งขัน ผลงานเครื่องแจ้งเตือนปริมาณคาร์บอนมอนอกไซด์และแอลกอฮอล์ในรถยนต์ ได้รับรางวัลชนะเลิศ พร้อมทุนการศึกษา ๑๐๐,๐๐๐ บาท และผลงานระบบปลอดภัยก่อนสตาร์ท ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ พร้อมทุนการศึกษา ๓๐,๐๐๐ บาท จัดขึ้นในวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ณ สโมสรราชพฤกษ์ นอร์ธปาร์ค กรุงเทพมหานคร


       

 [ 4/12/2558 ]รางวัล Horner Awards ในการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับภาค  [  2576 ครั้ง ]
 
   สิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ของวิทยาลัยเทคนิคสารภี ได้รับรางวัล Horner Awards การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ประเภทที่ ๕ สิ่งประดิษฐ์ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ระบบแจ้งเตือนอัคคีภัยในครัวเรือน จากงานมหกรรมอาชีวศึกษาระดับภาค ภาคเหนือ ครั้งที่ ๒๗ ระหว่างวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ถึงวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๕๘ ณ วิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์
       

 [ 10/02/2558 ]รางวัลระดับเหรียญเงิน การประกวดสุดยอดนวัตนกรรมอาชีวศึกษา เฉลิมพระเกียรติ ระดับชาติ ปีการศึกษา 2557  [  4206 ครั้ง ]
 
    ในวันนี้ 8 ก.พ. 2558 เวลา 13.00 น. พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จประทาน ถ้วยรางวัล แก่ผู้ชนะการประกวดสุดยอดนวัตนกรรมอาชีวศึกษา เฉลิมพระเกียรติ และการแข่งขันหุ่นยนต์ยุวชนอาชีวศึกษา ระดับชาติ ปีการศึกษา 2557 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 5 – 8 กุมภาพันธ์ 2558 ณ ห้องเอ็มซีซีฮอลล์ ห้างสรรพสินค้า เดอะมอลล์ สาขาบางกะปิ กรุงเทพมหานคร สิ่งประดิษฐ์ที่เข้าร่วมประกวด ประเภทที่ 1 ระบบแจ้งเตือนตาสับปะรด ผลการประกวด สิ่งประดิษฐ์ ระบบแจ้งเตือนตาสับปะรด ของนักศึกษาแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคสารภี ได้อันดับที่ 5 ระดับเหรียญเงิน โดยมี นางสาวสมฤดี สุวรรณรัตน์ นายกนกพล แซ่หวู่ นายณัฐภพ ยองเพชร นายธนพล จัมปามาลา ครูที่ปรึกษา นายกฤษณะ มีสุข นายชัยวัตร การะเกษ
       

 [ 26/12/2557 ]รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การประกวดสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษาเฉลิมพระเกียรติ ระดับภาคเหนือ  [  3843 ครั้ง ]
 
   

วันที่ 22 - 25 ธันวาคม 2557 ณ วิทยาลัยเทคนิคลำปาง วิทยาลัยได้นำสิ่งประดิษเข้าร่วม การแข่งขันสองรายการ ในงาน การประกวด "สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษาเฉลิมพระเกียรติ" ระดับภาคเหนือ  ได้รับรางวัล รองชนะเลิศ " อันดับสอง "  สิ่งประดิษฐ์ประเภท ที่ 2 สิ่งประดิษฐ์ เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต


       

 [ 30/10/2557 ]ส่งมอบสิ่งประดิษฐ์ระบบแจ้งภัยตาสับปะรด  [  3929 ครั้ง ]
 
   ผู้อำนวยการวัชรพงศ์ ฝั้นติ๊บ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสารภี เป็นประธานในการส่งมอบสิ่งประดิษฐ์ระบบแจ้งภัยตาสับปะรด ให้แก่สถานีตำรวจสารภี โดยมี พ.ต.อ.ยุทธนา แก่นจันทร์ ผู้กำกับสถานีตำรวจสารภี เป็นผู้รับมอบ โดย นักศึกษาสาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคสารภี ได้นำความรู้ที่เรียน สร้างสิ่งประดิษฐ์ระบบแจ้งภัยตาสับปะรด ในโครงการปัญญาชนคนทำดี ปี 2 “วิชานี้ไม่มี “A” มีแต่ “ดี” ของมูลนิธิเอสซีจี เพื่อช่วยเหลือสังคมในการแจ้งภัยให้แก่ชุมชน ในพื้นที่อำเภอสารภี โดยมี สวทช.ภาคเหนือ และตำรวจสารภีให้การสนับสนุนในการลงพื้นที่ ตำแหน่งสถานที่ที่ติดตั้งสิ่งประดิษฐ์ และเฝ้าติดตามดูแลในระบบส่วนกลางระบบแจ้งภัยตาสับปะรด เป็นสิ่งประดิษฐ์ ที่ช่วยอำนวยความสะดวกแจ้งภัยให้กับชุมชน ห้างร้าน โดย เป็นสิ่งประดิษฐ์ที่นำเทคโนโลยีการสื่อสารผ่านทางอินเทอร์เน็ตมาพัฒนาให้เชื่อมต่อกันเป็นเครือข่ายเพื่อคอยดูแลติดตามผ่านทางกล้องวงจรปิด IP Camera สถานที่ที่นำสิ่งประดิษฐ์ไปติดตั้งต้องมีการระบุตำแหน่งพิกัด GPS (latitude, longitude) กำหนดชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร โดยมีการกำหนดค่าที่ง่ายผ่านทางส่วนต่อประสานกราฟิกกับผู้ใช้ (Graphical User Interface, GUI ) ของเครื่อง เมื่อบันทึกค่าข้อมูลจะถูกส่งไปยังระบบส่วนกลาง ซึ่งระบบส่วนกลางจะทำหน้าที่รวบรวมข้อมูลตำแหน่งสถานที่ที่นำสิ่งประดิษฐ์ไปติดตั้ง เมื่อคลิกข้อมูลในระบบจะสามารถดูภาพเหตุการณ์ในตำแหน่งต่างๆ ผ่านทางกล้องวงจรปิด IP Camera พร้อมทั้งยังสามารถบันทึกภาพและปรับตำแหน่งของกล้องให้หมุนตามที่ต้องการได้ ในกรณีที่มีเหตุการณ์ฉุกเฉินให้กดปุ่ม Emergency Button สิ่งประดิษฐ์จะทำการส่งข้อมูลไปยังระบบส่วนกลางพร้อมถ้าแสดงตำแหน่งพิกัดสถานที่ที่เกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน เพื่อให้เจ้าหน้าที่ตำรวจสามารถเข้าปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งจะนำไปติดตั้งในเขตพื้นที่ชุมชนในเขตอำเภอสารภี จำนวน 10 จุด
       

 [ 17/09/2557 ]นำเสนอผลงานทางวิชาการด้านงานวิจัยมูลนิธิโครงการหลวงและสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)  [  3740 ครั้ง ]
 
   

นายศุภเกียรติ สุภสินธุ์ ครูแผนกเทคนิคอุตสาหกรรม ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมนำเสนอผลงานทางวิชาการด้านการวิจัย ของมูลนิธิโครงการหลวงและสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) ซึ่งเป็นผลงานวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุนจากมูลนิธิโครงการหลวง โดยมี หม่อมเจ้าภีศเดช รัชนี ประธานมูลนิธิโครงการหลวง เป็นประธานในการเปิดพิธี ในวันที่ 3 กันยายน พ.ศ.2557 ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่


       

 [ 30/06/2557 ]รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ผลงานประดิษฐ์คิดค้นในงาน  [  3729 ครั้ง ]
 
   ผลงานสิ่งประดิษฐ์เครื่องแจ้งเตือนอุทกภัยควบคุมด้วยสมองกลฝังตัว แผนกอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคสารภี นักศึกษา นางสาวสมฤดี สุวรรณรัตน์ นายณัฐภพ ยองเพชร นายภานุวัฒน์ ศรีรักษา ครูที่ปรึกษา นายกฤษณะ มีสุข ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ผลงานประดิษฐ์คิดค้นในงาน "วันนักประดิษฐ์" ประจำปี 2557 ณ อิมแพคเมืองทองธานี วันที่ 23 - 27 มิถุนายน 2557 โดย “วันนักประดิษฐ์”มีเป้าหมายอันสำคัญในการส่งเสริมการประดิษฐ์ของนักประดิษฐ์ ตลอดจน เยาวชน นักศึกษา นักเรียน และผู้สนใจการประดิษฐ์ ดังนั้น จึงเป็นที่มุ่งหวังว่ากิจกรรมที่จัดขึ้นอย่างพร้อมเพียงกัน โดยความร่วมมือของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมรการพัฒนาประเทศ จะส่งผลให้เกิดการพัฒนาเทคโนโลยีขึ้นในประเทศอย่างกว้างขวาง และเป็นการส่งเสริมการประดิษฐ์คิดค้นของคนไทยให้ก้าวหน้ามั่นคงต่อไป
       

 [ 16/05/2557 ]ดร.มงคลชัย สมอุดร ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา เข้าเยี่ยมชมผลงานสิ่งประดิษฐ์  [  3772 ครั้ง ]
 
   เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2557 เวลา 13.00 น. ดร.มงคลชัย สมอุดร ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา เข้าเยี่ยมชมผลงานสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ เครื่องบันทึกระดับน้ำและแจ้งเตือนอุทกภัย ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับชาติ โดยมีคณะผู้บริหาร ครู และนักศึกษาเข้าให้การต้อนรับ
       

 [ 19/03/2557 ]รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับประเทศ ในการแข่งขันสิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมพลังงานเพื่อโลกสีเขียว 2556(Ene  [  1994 ครั้ง ]
 
   รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับประเทศ ในการแข่งขันสิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมพลังงานเพื่อโลกสีเขียว 2556(Energy Innovation for Green Globe 2013) ระหว่างวันที่ 15-18 มีนาคม 2557 ณ โรงไฟฟ้าบางประกง อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา โดยนักศึกษาที่เข้าร่วมแข่งขันในครั้งนี้คือ 1.นายณัฐภพ ยองเพชร 2.นายทักษกร น้อยพรม และ 3.นายกมล แสงคำ โดยมีครูที่ปรึกษาคือ นายศุภเกียรติ สุภสินธุ์ และนายสุภาพ ไหวหลวง
       

 [ 3/03/2557 ]นักศึกษาแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ นำเสนอผลงานสิ่งประดิษฐ์ ในงานประชุมประจำปี สวทช.ภาคเหนือ  [  1900 ครั้ง ]
 
   นักศึกษาแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ ระดับชั้น ปวช.2 ครูที่ปรึกษา ครูกฤษณะ มีสุข ได้นำผลงานสิ่งประดิษฐ์ ไฟกระพริบจราจรควบคุมด้วยสมองกลฝังตัว และได้นำสิ่งประดิษฐ์ร้านค้าตาสับปะรด ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ ในการประกวดสิ่งประดิษฐ์ หัวข้อเทคโนโลยีแจ้งเตือนและรักษาความปลอดภัย นำเสนอผลงานในงานประชุมประจำปี สวทช.ภาคเหนือ วันศุกร์ที่ 28 กุมภาภาพันธ์ 2557 ณ ห้อง CGV HALL โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว และได้รับทุนเพื่อต่อยอดผลงานสิ่งประดิษฐ์
       

 [ 27/02/2557 ]นักศึกษาสาขางานอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคสารภีเข้าร่วมเสนอแนวทางการป้องกันปัญหาอุทกภัย  [  1479 ครั้ง ]
 
   นักศึกษาสาขางานอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคสารภีเข้าร่วมเสนอแนวทางการป้องกันปัญหาอุทกภัย โดยใช้เครื่องแจ้งเตือนอุทกภัยที่นักศึกษาสร้างขึ้น ร่วมกับสภากาชาดไทยและสภากาชาดสากล ในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2557 ณ โรงแรมอิพีเรียลแม่ปิงเชียงใหม่ ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้ร่วมงานเป็นจำนวนมาก
       

 [ 19/02/2557 ]สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติและภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยา  [  1450 ครั้ง ]
 
   สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติและภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดกิจกรรม ให้ความรู้กับนักเรียนนักศึกษา เกี่ยวกับงานทางด้านเทคโนโลยี และนวัตกรรม พร้อมทั้งเข้าเยี่ยมชมผลงานของนักเรียนนักศึกษา สาขางานอิเล็กทรอนิกส์ พร้อมทั้งแนะแนวทาง การนำนวัตกรรม เทคโนโลยี มาปรับปรุงแก้ไขผลงาน สิ่งประดิษฐ์ต่าง ๆ ให้มีความชาญฉลาด และทันสมัย ในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2557 ที่ผ่านมา ซึ่งได้รับความสนใจจากนักเรียนนักศึกษาเป็นอย่างมาก
       

มีจำนวนทั้งหมด 39 รวมทั้งหมด : 3 หน้า : 1 [2] หน้าถัดไป>>
 

 
 

นายเพิ่มศักดิ์ บัวส่อง
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสารภี

      
 
      
ผลงานวิชาการ
ผลงานสิ่งประดิษฐ์
      
คลิกสมัครเข้าศึกษาต่อทางอินเทอร์เน็ต
คลิกสมัครเข้าศึกษาต่อทางอินเทอร์เน็ต
 
แบบสำรวจความพึงพอใจ
>> สำหรับนักเรียน นักศึกษา <<
ระบบสารสนเทศสำหรับนักเรียน นักศึกษา
ตรวจสอบผลการเรียนนักเรียน นักศึกษา
ระเบียนงานปกครอง สำหรับนักเรียน นักศึกษา
ตารางเรียน
 
>> สำหรับผู้ปกครอง <<
สารสนเทศสำหรับผู้ปกครอง
 
>> สำหรับครู อาจารย์ เจ้าหน้าที่ <<
ระบบบริหารจัดการบุคลากร
ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ e-office
ระบบบันทึกเวลาเรียนนักเรียน นักศึกษา
คลิกสมัครเข้าศึกษาต่อทางอินเทอร์เน็ต
 
>> ระบบงาน <<
ระบบเครือข่ายและอินเทอรืเน็ต
ปริมาณการใช้งานอินเทอร์เน็ต 
กล้องวงจรปิด 
 
กล้องวงจรปิด
 
>> รายงานข้อมูล <<
 
พิธีลงนามความร่วมมือเพื่อพัฒนาการศึกษาโครงการอาชีวศึกษา
เดินวิ่งมินิมาราธอน
ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน
สถิติการใช้งานอินเทอร์เน็ต
สถิติการเข้าร่วมกิจกรรมหน้าแถว
 
      
  • ยังไม่มีเว็บลิงค์
 
 
      
 
      
 
      
 
 
      
  • สำหรับครู เจ้าหน้าที่ในการเพิ่มข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวกิจกรรม ข่าวสำหรับบุคลากร


      
หมายเลข IP Address
54.161.116.225

+
ขณะนี้
:
6
ท่าน 
ผู้เข้าชมวันนี้
:
12
ท่าน 
ผู้เข้าชมเมื่อวานนี้
:
20
ท่าน 
ผู้เข้าชมเดือนนี้
:
1416
ท่าน
ผู้เข้าชมปีนี้
:
5378
ท่าน
เข้าชมทั้งหมด
:
149556
ท่าน
เริ่ม 27 ธันวาคม 2553

กลับข้างบน


วิทยาลัยเทคนิคสารภี 139/7 หมู่5 ถนนเชียงใหม่-ลำพูน ต.หนองผึ้ง อ.สารภี จ.เชียงใหม่ 50140
โทรศัพท์ 0-5342-3301 โทรสาร 0-5342-3975
เว็บไซต์ http://www.srptc.ac.th
พัฒนาและออกแบบโดยงานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคสารภี ติดต่อผู้ดูแลระบบ e-mail :
This site is optimized for resolutions of 1024x768 or greater