หัวข้อ :  
ตารางเปรียบเทียบเพื่อแสดงการเชื่อมโยงระบบการประเมินคุณภาพภายนอกของสมศ.และการประกันคุณภาพภายในของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา(สอศ.)
   
รายละเอียด : 
ตารางเปรียบเทียบเพื่อแสดงการเชื่อมโยงระบบการประเมินคุณภาพภายนอกของสมศ. และการประกันคุณภาพภายในของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา(สอศ.)
   
เอกสารแนบ : 
08-02-2012-Gqm1WdUWed101930..doc  
   
วันที่ : 
8/02/2555  เวลา : 10:19:30 am
ผู้ประกาศ :  
เว็บมาสเตอร์