หัวข้อ :  
รับสมัครนักเรียน นักศึกษาใหม่ เข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
   
รายละเอียด : 
วิทยาลัยเทคนิคสารภี สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) มีความประสงค์จะรับสมัครนักเรียน นักศึกษาใหม่ เข้าศึกษาต่อในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สำหรับผู้จบการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สำหรับผู้จบการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า ประจำปีการศึกษา 2563 วิทยาลัยฯ จะดำเนินการคัดเลือกนักเรียนจากการสอบคัดเลือก โดยจะประกาศผล การคัดเลือกทาง www.srptc.ac.th ให้มารายงานตัวและมอบตัว ในวันที่ 18 เมษายน 2563 ณ ห้องทะเบียน ชั้น 2 อาคารอำนวยการ วิทยาลัยเทคนิคสารภี
   
เอกสารแนบ : 
25-03-2020-KTr9PeQWed31413.pdf  
   
วันที่ : 
25/03/2563  เวลา : 03:14:13 pm
ผู้ประกาศ :  
งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ