Vdo Title : EP 1. การสร้างห้องเรียนออนไลน์ Google classroom ฟรี ด้วยบัญชี Gmail
Vdo Detail : ขออนุญาตเผยแพร่วีดีโอใช้ในการเรียนการสอน และขอขอบคุณ คลิปวีดีโอจากคุณ อภิวัฒน์ วงศ์กัณหา