Vdo Title : EP 2. วิธีการสร้างห้องเรียนออนไลน์ Google Classroom อัปเดทล่าสุดด้วย Gmail
Vdo Detail : ขออนุญาตเผยแพร่วีดีโอใช้ในการเรียนการสอน และขอขอบคุณ คลิปวีดีโอจากคุณ อภิวัฒน์ วงศ์กัณหา